Gebruiksvoorwaarden

1.1.

Wat dit document is en wie wij zijn: Je leest een juridisch document welke de overeenkomst vormt tussen jou, de Klant (waaraan wij refereren als "je", "jou", "jouw" of de “Klant” in dit document) en ons. Je gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden, die gezamenlijk de "Overeenkomst" worden genoemd. Wij zijn ATON Technology Solutions Europe BV, KvK 60448784, Den Burg, Texel en wij zijn de beheerder van deze site en applicatie en aanbieder van een aantal aan de site gerelateerde diensten, zoals de Mobiele App "TEXELPOINTS by MINTATON" ("de Applicatie"). Door het installeren van deze applicatie gaat je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gelieve de voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens over te gaan tot installatie en/of acceptatie.

Wij refereren in dit document aan onszelf als “Aton” of "Mintaton", "wij", "we", "ons" of "onze", en wij refereren aan ons en andere ondernemingen van de Aton groep van ondernemingen, inclusief onze aangesloten maatschappijen, moeder- en dochterondernemingen, als de "Aton Group".

1.2.

Wat wij doen: wij bieden een platform (inclusief deze site, mobiele applicaties etc.) voor deelname door jou aan het loyaliteitsprogramma TEXELPOINTS. Via bestedingen door jou bij de deelnemende bedrijven ("het Bedrijf") kan je worden beloond met TEXELPOINTS. Deze gespaarde TEXELPOINTS kunnen dan weer (op Texel) worden gebruikt voor aankopen of activiteiten bij andere Bedrijven. Uitgever van TEXELPOINTS en debiteur van de aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven bedrijven, die deze diensten of goederen op basis van hun eigen betreffende Algemene Voorwaarden leveren.

Aton zelf is niet gehouden tot het leveren van de bij de uitgegeven en/of gespaarde TEXELPOINTS vermelde levering van de aangegeven goederen en/of diensten. Het platform biedt (alleen) toegang tot dit loyaliteitsprogramma TEXELPOINTS.

1.3.

Wat we ook doen: wij kunnen een forum bieden om gebruikerscontent te plaatsen en om je nieuwsbrieven en overige communicatie toe te sturen. Om je e-mails te sturen, moeten we een aantal dingen over je weten. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor details over onze werkwijzen met betrekking tot verzameling en verwerking van gegevens.

1.3.

Gebruiksdoel: Het platform is uitsluitend voor jouw niet-commerciële, persoonlijke gebruik en niet voor bedrijfsdoeleinden, behalve indien hiervoor specifiek schriftelijke toestemming is verleend. Je kunt jezelf toegang verschaffen tot de Site via onze app, standaard webbrowsers en mobiele browsers en vergelijkbare consumentenapplicaties, maar niet met een robot, spider, offline reader, applicatie voor site- onderzoek of gegevensverzameling of een ander handmatig of automatisch apparaat, hulpmiddel of proces om onze Site te ontsluiten, indexeren, of datamining toe te passen via scraping, spidering of anderszins. Als uitzondering, op ieder moment door ons herroepbaar, mogen exploitanten van publieke zoekmachines spiders gebruiken om materialen van de site te kopiëren, uitsluitend voor het uitvoeren van en tot de noodzakelijke hoogte voor de creatie van publiek beschikbare zoekbare indexen van de materialen, maar geen cache of archieven van dergelijke materialen gebruiken.

1.4.

Weerhouden van gebruik: wij behouden ons het recht voor om je te weerhouden van het gebruik van het platform.

1.5.

Definities: In deze Overeenkomst maken we gebruik van verscheidene gedefinieerde termen. Je kunt zien dat deze gedefinieerd zijn omdat ze beginnen met een hoofdletter. Deze staan allemaal gedefinieerd aan het einde van deze Overeenkomst in paragraaf 13.

2REGISTREREN BIJ ONS EN JOUW ACCOUNT

2.1.

Waarom Registeren? Afhankelijk van de specifieke functie van het platform op enig moment, dien je je wel of niet te Registreren om gebruik te maken van veel van de functies of om toegang te verkrijgen tot vele van onze Diensten. Je moet je echter Registreren om deel te kunnen nemen aan TEXELPOINTS. Wij behouden ons het recht voor om een nieuwe Registratie te weigeren of een Account op ieder moment te annuleren. Je Registreert je bij ons zodat je niet iedere keer bij een transactie met een Bedrijf jouw gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

2.2.

Hoe te registreren: Om je te Registreren moet je ons jouw naam, postcode, e-mailadres en mogelijk enige aanvullende persoonlijke gegevens geven, zoals nader in artikel 6 bepaald.

2.3.

Wachtwoorden: Tijdens de Registratie dien je ook een wachtwoord aan ons te verstrekken. Bewaar het wachtwoord vertrouwelijk en stel ons onmiddellijk op de hoogte als een ongeautoriseerde derde partij achter het wachtwoord komt of indien er sprake is van ongeautoriseerd gebruik van jouw e-mailadres of je een inbreuk op de beveiliging bekend wordt. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijkheid zijn indien een persoon aan wie jouw wachtwoord bekend is, onze Diensten en Site gebruikt (en/of transacties verricht). Wij wijzen je erop dat je volledig verantwoordelijk bent indien je jouw wachtwoord niet vertrouwelijk houdt.

2.4.

Geldige e-mailadressen: Alle Accounts moeten Geregistreerd worden met een geldig persoonlijk e-mailadres waar je regelmatig toegang toe hebt. Accounts die zijn geregistreerd met het e-mailadres van iemand anders of met een ander e-mailadres kunnen zonder kennisgeving worden afgesloten. Wij kunnen van gebruikers eisen dat zij hun Accounts opnieuw valideren indien we denken dat zij een ongeldig e-mailadres hebben gebruikt.

2.5.

E-mails: Aton kan jou administratieve en promotionele e-mails sturen. Wij kunnen je ook informatie toesturen betreffende de activiteit op jouw Account en aankopen, en tevens alle updates over het platform en van andere promotionele aanbiedingen. Wij kunnen je ook informatie toesturen betreffende aankopen die je hebt gedaan. (Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor promotionele e-mails door op de link "uitschrijven" onderaan elke e-mailcorrespondentie van dien aard te klikken.)

3.NORMEN EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ATON

3.1.

De normen waaronder we opereren: Aton probeert altijd naar beste kunnen te handelen en belooft dat:

3.1.1.

wij redelijke zorgvuldigheid en competentie zullen betrachten bij de uitvoering van onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst;

3.1.2.

en wij niet zullen handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid in wat wij doen.

3.2.

Paragraaf 4,zet onze Aansprakelijkheid uiteen betreffende de uitvoering, het gebrek aan uitvoering, voorgenomen uitvoering of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst of de Diensten, Applicatie of Site (of een deel hiervan); of anderszins in relatie tot deze Overeenkomst of het aangaan van of uitvoering van deze Overeenkomst.

3.3.

Waar we verantwoordelijk voor zijn: Niets in deze Overeenkomst sluit ons uit van Aansprakelijkheid of beperkt onze Aansprakelijkheid voor (i) fraude; (ii) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds; (iii) ernstig wangedrag door ons, exclusief ernstig wangedrag dat niet door Aton zelf wordt uitgevoerd; of (iv) Aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de geldende wetgeving. Je bent verplicht om redelijke stappen te zetten om schade te voorkomen of te beperken.

3.4.

Categorieën van verlies waar we niet verantwoordelijk voor zijn: Niettegenstaande Clausule 4.3, aangezien wij alleen Site, Applicatie en Diensten bieden voor jouw niet-zakelijke gebruik, zijn we nooit aansprakelijk voor:

3.4.1.

verlies van inkomen of omzet;

3.4.2.

verlies van feitelijke of geanticipeerde winst;

3.4.3.

zakelijk verlies; of

3.4.4.

indirect verlies of gevolgschade (en om twijfel te voorkomen, heeft de term "gevolgschade" de betekenis "gevolgschades, ongeacht of deze schade te voorzien of bekend was, zijn voorzien of anderszins").

3.4.5

Aton is niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging van je apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparaat of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie en/of het platform.

3.4.6

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet wijst ATON hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot het platform af. De Applicatie wordt geleverd "as is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie.

4.JOUW VERPLICHTINGEN

4.1.

Accurate informatie:Je garandeert dat alle informatie die bij de Registratie wordt geboden en opgeslagen als deel van jouw Account, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst juist, compleet en accuraat is en dat je ons direct zult informeren over wijzigingen van dergelijke informatie door de details in jouw Account te actualiseren.

4.2.

Dingen die je niet kunt doen: Zonder beperking, aanvaard je de Diensten, Site of Applicatie niet te gebruiken, noch een ander toe te staan dit te doen:

4.2.1.

om materiaal, inclusief gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen dat niet beschaafd of smaakvol is;

4.2.2.

om materiaal, inclusief gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen dat onwettig is, schadelijk, onrechtmatig, bedreigend, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, homofobisch, schendend, pornografisch, gewelddadig, misleidend, hoogst kwetsend, van een onfatsoenlijk, obsceen, bedreigend karakter, blasfemisch of lasterlijk of smadelijk van aard ten opzichte van iemand of een entiteit, in afwachting van rechtspraak of dat vertrouwelijkheid schendt, of dat de rechten van een andere persoon of entiteit schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten, persoonlijkheidsrechten, reclame of privacy van de rechten van een andere derde partij;

4.2.3.

om materiaal, inclusief gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen waarvoor je niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen hebt (van ons of van derden); of welke deel uitmaakt van gedrag of gedrag aanmoedigt dat als misdadig wordt beschouwd, aanleiding is tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of de rechten van derden in alle landen ter wereld;

4.2.4.

om materiaal te uploaden, te versturen, of te ontvangen dat technisch schadelijk is (inclusief computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data, schadelijke software, schadelijke data, of iets anders dat de functionaliteit van software of computermateriaal kan doen onderbreken, hinderen, corrumperen of anderszins verlies, schade, vernietiging of beperking kan veroorzaken);

4.2.5.

om overlast, ongemak of onnodige angst te veroorzaken;

4.2.6.

om communicatie verstuurd via een telecommunicatiesysteem te onderscheppen of proberen te onderscheppen;

4.2.7.

voor een ander doel dan waarvoor we deze ontworpen hebben of het gebruik ervan hebben bedoeld;

4.2.8.

voor een frauduleus doel; of

4.2.9.

op enige wijze die bedoeld is om haat tegen etnische, religieuze of andere minderheden aan te wakkeren of anderszins bedoeld om een negatief effect te hebben voor een individu, groep of entiteit.

4.3.

Verboden gebruiksvormen: De volgende vormen van gebruik van Site, Applicatie en Diensten zijn uitdrukkelijk verboden en je aanvaardt de volgende zaken niet te doen (noch een ander toestemming te geven om dit toe doen):

4.3.1.

de Diensten, Applicatie of Site doorverkopen;

4.3.2.

valse gegevens verschaffen inclusief valse namen, adressen en contactgegevens en frauduleus gebruik van creditcard-/betaalkaartnummers;

4.3.3.

poging om onze beveiliging of ons netwerk te omzeilen inclusief het toegang verschaffen tot data die niet voor jou bestemd zijn, inloggen op een server of Account waartoe je uitdrukkelijk geen toestemming hebt, of de beveiliging van andere netwerken peilen (bijvoorbeeld door een poortscan uit te voeren);

4.3.4.

toegang tot de Diensten (of Applicatie of Site) verschaffen op een manier die, of een handeling verrichten die, een onredelijke of disproportioneel grote last is of kan zijn voor onze infrastructuur of anderszins de functionaliteit, efficiëntie of operatie onderbreekt of hindert;

4.3.5.

vormen van netwerkmonitoring uitvoeren waarbij data wordt onderschept die niet voor jou bestemd zijn;

4.3.6.

ongevraagde e-mailberichten sturen, inclusief het versturen van "junk mail" of ander reclamemateriaal aan personen die niet specifiek om dergelijk materiaal hebben gevraagd. Het is je expliciet verboden om ongevraagde bulkmailberichten te versturen. Dit is inclusief de bulkmail van commerciële reclame, promotionele, of informatieve aankondigingen en politieke of religieuze verhandelingen. Dergelijk materiaal mag uitsluitend verzonden worden aan wie hier expliciet om heeft verzocht. Indien een ontvanger verzoekt om geen e-mail van deze aard meer te ontvangen, mag je die persoon geen e-mail meer sturen;

4.3.7.

"kettingbrieven" of "piramideschema's" van enig soort creëren of doorsturen, ongeacht of de ontvanger dergelijke post wenst te ontvangen;

4.3.8.

kwaadaardige e-mail versturen, inclusief het overmatig aan een gebruiker of website sturen van zeer grote of een grote hoeveelheid e-mails;

4.3.9.

frauduleuze interacties of transacties met ons, een Bedrijf aangaan (inclusief het aangaan van interacties of transacties die worden uitgevoerd namens derden waarmee jij geen bevoegdheid hebt om deze derde partij te binden of jij je voordoet als een derde partij);

4.3.10.

gebruik maken van de Diensten of Applicatie of Site (of een relevante functie van een van hen) in strijd met deze Overeenkomst;

4.3.11.

het op een ongeautoriseerde wijze gebruiken of vervalsen van mailheadergegevens;

4.3.12.

je inlaten met onwettige of criminele activiteiten in verband met het gebruik van de Diensten en/of de Ssite of een Voucher; of

4.3.13.

kopiëren of gebruiken van gebruikerscontent voor commerciële doelen.

4.4.

Om de Site, Applicatie of Diensten te gebruiken, heb je een internetverbinding nodig en de juiste telecommunicatieverbindingen. Je erkent dat de voorwaarden met je eigen mobiele netwerk provider ('Mobiele provider') van toepassing blijven bij het gebruik van de Applicatie. De Mobiele provider kan je hierdoor kosten in rekening brengen voor toegang tot de netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens gebruik van de Applicatie, of kosten van derde aanbieders die in voorkomend geval van toepassing kunnen zijn. Je aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten die zich voordoen. Als je niet verantwoordelijk bent voor het betalen van de rekening voor de mobiele telefoon waarmee de Applicatie wordt gebruikt, wordt u geacht toestemming te hebben van degene die verantwoordelijk is voor het betalen voor gebruik van de Applicatie.

5.REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, APPLICATIE EN SITE

5.1.

Fouten en gebreken: wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken (bijv., het plaatsen van een aanbieding door een Bedrijf t.w.v. € 1,99 in plaats van € 199!) indien wij opvolging hebben gegeven aan de normen zoals uiteengezet in paragraaf 4 van deze Overeenkomst. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten en gebreken zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht.

5.2.

irussen en vergelijkbare zaken: wij bieden geen garantie dat de Diensten, Applicatie of de Site vrij zijn van virussen of al het andere dat een schadelijk effect kan hebben op technologie.

5.3.

Toegang blokkeren en wijzigingen: Hoewel we ernaar streven om ononderbroken toegang tot de Diensten, Applicatie en Site mogelijk te maken, kan toegang tot de Diensten, Applicatie en Site op ieder moment worden geschorst, beperkt of beëindigd. Uw toegang tot de Site en Applicatie kan tevens van tijd tot tijd worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of Diensten mogelijk te maken.

Aton behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Applicatie te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. Aton aanvaardt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of dataverlies.

5.4.

Accounts sluiten: wij behouden ons het recht voor om Accounts te sluiten als een gebruiker onze gebruiksvoorwaarden schendt (d.w.z. deze Overeenkomst), inclusief indien wordt geconstateerd dat hij proxy IP's (Internet Protocol adressen) gebruikt om het gebruik van meerdere Accounts te verbergen, of indien een gebruiker beweert dat hij in een land gevestigd is dat afwijkt van waar hij daadwerkelijk woonachtig is, of indien hij de Site of de Diensten op enige wijze verstoort.

5.5.

Meerdere Accounts: Indien je gebruik maakt van meerdere Accounts, en we tegen jou optreden, kan er worden opgetreden tegen al jouw Accounts.

5.6

TexelPoints verdienen: Zoals in artikel 1.2 bepaald bieden wij een platform (inclusief deze site, mobiele applicaties etc.) voor deelname door jou aan het loyaliteitsprogramma TEXELPOINTS. Via bestedingen door jou bij de deelnemende bedrijven kan je worden beloond met TEXELPOINTS. Deze gespaarde TEXELPOINTS kunnen dan weer (op Texel) worden gebruikt voor aankopen of activiteiten bij andere aangesloten bedrijven. Uitgever van TEXELPOINTS en debiteur van de aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven bedrijven, die deze diensten of goederen op basis van hun eigen betreffende Algemene Voorwaarden leveren. Aton zelf is niet gehouden tot het leveren van de bij de uitgegeven en/of gespaarde TEXELPOINTS vermelde levering van de aangegeven goederen en/of diensten. Het platform biedt (alleen) toegang tot dit loyaliteitsprogramma TEXELPOINTS ("TexelPoints of punten"). Aton zelf is niet gehouden tot het leveren van de bij de uitgegeven en/of gespaarde TEXELPOINTS vermelde levering van de aangegeven goederen en/of diensten.

Na registratie, zal er meteen een Account worden geopend op jouw naam en jouw TexelPoints zullen worden opgeteld in jouw Account. Je uitgegeven/verlopen punten worden van jouw Account verwijderd.

Je kunt punten verdienen door de deals van de deelnemers te verzilveren. Deze punten zullen worden bijgeschreven op jouw TexelPoints account.

5.7

Retouneren: In het geval dat je punten hebt ontvangen voor een product en dit product terug wilt brengen en je geld terug wilt krijgen dan trekt de deelnemer het geldbedrag aan TexelPoints van het terug te krijgen bedrag af. De TexelPoints blijven in jouw account en je bent vrij om de TexelPoints te gebruiken voor je het product terug brengt of erna. Je kunt de punten vrij gebruiken tot ze verlopen zijn of je ze uitgegeven hebt. Uitgever van TexelPoints en debiteur van de aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven bedrijven / partners, die deze diensten of goederen op basis van hun eigen betreffende Algemene Voorwaarden leveren.

5.8

Betalen met TexelPoints: Een gedeelte van de Deelnemers heeft er voor gekozen om het via de Applicatie mogelijk te maken om aankopen en rekeningen te voldoen met TexelPoints, vanaf nu worden dit ‘meewerkende deelnemers’ genoemd. We zullen duidelijk aangeven wat de meewerkende deelnemers zijn in de Applicatie en in ons systeem.

Wanneer een meewerkende deelnemer het toestaat om online een product of service via electronische/telefonische media te kopen, dan kan het mogelijk zijn dat de deelnemer het toestaat om gedeeltelijk of totaal met TexelPoints te betalen, ook wanneer je niet op het eiland Texel bent.

Je kunt betalen met TexelPoints met de TexelPoints app, bij meewerkende deelnemers die TexelPoints als betaling accepteren, welke deelnemers dit zijn is zichtbaar in het platform. De betaling kan ook een deel van de rekening zijn als de rekening hoger is dan het aantal punten op de balans. Het is NIET toegestaan om meer punten te betalen dan het bedrag op de rekening en het verschil terug te krijgen in geld.

Om te betalen met TexelPoints, hebben we je mobiele nummer nodig. Hiervoor hebben we toestemming nodig om je mobiele nummer te bevestigen.

Alle meewerkende deelnemers zijn verplicht om punten te accepteren als betaling. Mocht er zich een voorval voordoen dat een deelnemer weigert punten te accepteren, dan verzoeken we je vriendelijk om ons te informeren en een e-mail te sturen naar: info@mintaton.com

Door technische problemen is het mogelijk dat een meewerkende deelnemer niet in staat is om je TexelPoints aan te nemen. We verzoeken je vriendelijk om in dit geval je TexelPoints bij een andere meewerkende deelnemer te verzilveren.

5.9

Betaalcode klant: Bij het inleveren van punten word je gevraagd om jouw betaalcode te verstrekken en eventueel extra informatie te leveren. Dit wordt slechts verzameld voor de validering van de transactie van de punten van de klant naar de deelnemer.

De betaalcode zal makkelijk toegankelijk zijn via de app. Om zeker te stellen dat de transactie veilig is kan de betaalcode slecht éénmalig gebruikt worden wanneer het handmatig door de deelnemer wordt ingevoerd. Jouw betaalcode zal overnieuw gecreëerd worden en beschikbaar zijn in de Applicatie, elke keer dat het handmatig ingevoerd wordt.

Om het gemak van het gebruik te garanderen bieden we een electronische functie aan die de betaalcode direct van je telefoon naar het apparaat van de deelnemer zendt (dit kan een beacon of een mobiele telefoon zijn).

De transactie zal worden geweigerd wanneer er sprake is van onjuiste gegevens. We behouden onszelf het recht om je telefonisch te verifieren als gebruiker.

5.10

Werkzaam TexelPoints account: Het is mogelijk om jouw TexelPoints transactieoverzicht te checken via de applicatie of via de klant portal op elk punt dat deze online zijn.

Je TexelPoints statement zal verstuurd worden in een e-mail naar het e-mailadres aan ons verstrekt. Als je, jouw e-mail niet aan ons verstrekt dan is het niet mogelijk om je account statement te mailen. Om deze reden vragen we je om jouw profiel informatie altijd up to date te hebben.

Als je denkt dat jouw TexelPoints statement incorrectheden bevat, neem dan a.u.b. contact op met de deelnemer waar de transactie heeft plaatsgevonden. Bekijk de website van de deelnemer voor contactgegevens.

5.11

Afronding van TexelPoints: Het aantal TexelPoints aan jouw verstrekt zal afgerond worden naar hele nummers. De aantallen zullen worden aangegeven bij de aanbieding van deelnemers en de meewerkende deelnemers.

5.12

TexelPoints weggeven: Hoewel TexelPoints persoonlijk zijn, ontwikkelen we de mogelijkheid in het platform om punten gratis aan andere gebruikers in het systeem te schenken. Dit is mogelijk wanneer ze ook de TexelPoints app hebben gedownload op hun telefoon.

De ontvanger en jij kunnen gevraagd hebben om jullie mobiele nummer te bevestigen.

We zijn vrij om ons beleid om TexelPoints weg te geven op elk moment te veranderen.

Het is mogelijk om TexelPoints te doneren aan de goede doelen in onze database.

Het is niet toegestaand om TexelPoints te verhandelen voor iets wat niet gedefinieerd is door ons. Het is niet toegestaan om TexelPoints te verkopen of te verhandelen. TexelPoints kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

5.13

Verlopen punten beleid: Alle verdiende punten verlopen op een bepaalde datum.

De huidige tijdslimiet hiervoor is 3 jaar vanaf dit moment.

We kunnen op elk moment beslissen om deze tijdsperiode aan te passen.

We zullen je informeren over veranderingen in het beleid over verlopen punten via het e-mailadres wat je aan ons verstrekt hebt. Het verlopen punten beleid is van toepassing op alle onafhankelijk verdiende TexelPoints. Als voorbeeld: de TexelPoints die je hebt verdiend op 15 oktober 2015 verlopen op 14 oktober 2018.

Als je besluit om jouw TexelPoints aan iemand anders te geven zoals uitgelegd in sectie 5.12, dan veranderd de vervaldatum van de TexelPoints niet.

Wanneer je TexelPoints uitgeeft worden automatisch de TexelPoints met de eerste vervaldatum gebruikt. De verlopen TexelPoints zullen, wanneer ze verlopen, ook te zien zijn in jouw transactieoverzicht.

6. KOSTEN

6.1

Sms kosten: Op het moment zijn onze services gratis, maar wees er van bewust dat je normale telefoon kosten, zoals smsen en internetverbruik, nog steeds van toepassing zijn.

We behouden ons het recht om in een later stadium kosten in rekening te brengen voor ons platform. Als we beslissen om een tarief in te voeren dan informeren we je en dan is het mogelijk om de algemene voorwaarden te accepteren of af te wijzen

6.2

Extra betaalkosten: We zullen ook een betaalmogelijkheid integreren wat je in staat stelt om direct betalingen naar deelnemers te verrichten door middel van een creditcard of mobiel.

We zullen gebruik maken van een externe betaalmogelijkheid. De algemene voorwaarden en het privacy beleid van de aanbieder van de externe betaalmogelijkheid en/of de creditcard aanbieder zijn van toepassing bij het verwerken van betalingen en schulden, als die er zijn, in verband met het gebruik van het platform.

Wanneer je een betaling doet via de externe betaalmogelijkheid, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zoals gespecificeerd op het moment van de aankoop en met de algemene voorwaarden gespecificeerd door de betreffende deelnemer.

Betalingskosten die op ons verhaald worden door de externe betaalmogelijkheid, belasten wij aan je door.

6.3

Boeken en reserveren:We streven erna om het mogelijk te maken dat een hotel direct via het platform, zoals aangegeven door iedere deelnemer, geboekt kan worden. Dit maakt het mogelijk om de hotelkamer direct via het platform te boeken, of via de webportal van de deelnemer.

Vanaf het moment dat we de boekingsfunctionaliteit aanbieden, is een boeking en/of reservering voor een reis, een boeking en/of reservering voor een verblijf, bindend.

Dit betekent dat de kosten van een trip/reis die gemaakt zijn door een reservering en/of boeking betaald dienen te worden aan de deelnemer. Aanvullend op deze algemene voorwaarden zijn de boekingsvoorwaarden van de respectievelijke deelnemer van toepassing op de reservering en/of boeking.

7.OPSCHORTING EN BEËINDIGING

7.1.

Indien jij (of iemand anders dan jij, met jouw toestemming) de Diensten, Applicatie of Site gebruikt en deze Overeenkomst schendt, kunnen we jouw gebruik van de Diensten en/of Site (geheel of gedeeltelijk) opschorten.

7.2.

Indien we de Diensten, Applicatie of Site opschorten, kunnen we weigeren de Diensten, Applicatie of Site te herstellen tot we van jou de garantie hebben, in een vorm die we acceptabel achten, dat de voorwaarden van deze Overeenkomst niet verder geschonden zullen worden.

7.3.

Aton zal volledige medewerking bieden aan wet handhavende instanties of gerechtelijke bevelen die Aton verzoeken of opdracht geven de identiteit of locatie van iemand vrij te geven die deze Overeenkomst schendt.

7.4.

Zonder beperking tot iets anders in deze paragraaf 7, hebben we onmiddellijk of op ieder moment het recht (geheel of gedeeltelijk) om: i) de Diensten, Applicatie en/of Site te schorsen; ii) jouw gebruik van de Diensten, Applicatie en/of Site te schorsen; iii) het gebruik van de Diensten, Applicatie en/of Site voor personen te schorsen waarvan we menen dat ze (ongeacht op welke wijze) met jou in verband staan; en/of iv) deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:

7.4.1.

jij enige overtreding tegen deze Overeenkomst begaat;

7.4.2.

wij vermoeden, op redelijke gronden dat jij een overtreding tegen deze Overeenkomst hebt begaan, zou kunnen begaan, of zult begaan; of

7.4.3.

wij verwachten, op redelijke gronden, dat jij fraude jegens ons of iemand anders kunt hebben gepleegd, of momenteel pleegt.

7.5.

Niettegenstaande andere zaken in deze paragraaf 7, kunnen we deze Overeenkomst op ieder moment beëindigen.

7.6.

Ons recht om deze Overeenkomst te beëindigen zal elk ander recht of remedie die we hebben met betrekking tot schendingen van rechten, plichten of aansprakelijkheid die zijn opgebouwd voorafgaand aan de beëindiging niet benadelen.

8.GEGEVENSBESCHERMING

8.1.

Bekijk onze Privacyverklaring welke deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

9. RECLAME

9.1.

Er kan namens ons reclame aan jou geleverd worden door een extern reclamebureau, die namens ons een unieke “cookie” op jouw browser kan plaatsen of herkennen. Wil je meer informatie over dit gebruik, en weten welke keuzes je hebt zodat deze gegevens niet door ieder bedrijf kunnen worden gebruikt, bekijk dan ons Cookiebeleid en Privacyverklaring.

10. LINKS VAN EN NAAR ANDERE SITES

10.1.

Waar de Site links bevat naar sites van derden en naar bronnen die door derden worden aangeboden (gezamenlijk "Andere Sites"), zijn dergelijke Andere Sites slechts gelinkt om uitsluitend informatie te bieden en alleen voor jouw gemak. Wij hebben geen controle over, accepteren geen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Andere Sites of de content of producten van Andere Sites (inclusief sociale netwerksites zoals Facebook) en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die kan voortkomen uit jouw gebruik hiervan. Indien jij je toegang verschaft tot de sites van derden die aan deze Site zijn gekoppeld, doe je dat geheel onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

11.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1.

Aton verleent jou een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om jou toegang te verschaffen tot de Site en de Applicatie en deze te gebruiken overeenkomstig deze Overeenkomst en alle aanvullende voorwaarden en beleidslijnen zoals uiteengezet door Aton. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, sociale media identifiers, ontwerpen, hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd) op de Site en Diensten, (onderhevig aan paragraaf 11.4 hieronder) materialen, informatie en content op de Site of waar toegang toe wordt verschaft als deel van de Diensten, databases die door ons worden beheerd, alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, software, foto's, video’s, muziek, geluid, data, alle softwarecompilaties, onderliggende broncodes en software (inclusief applets en scripts) en al hun selectie, coördinatie, samenstelling en verbetering blijft onze eigendom (of dat van onze licentiehouders). Jij zult geen eigendom of recht hebben op enig dergelijk eigendom en niet proberen om dergelijk eigendom te verkrijgen. Alle rechten zijn voorbehouden.

11.2.

Niets van het materiaal genoemd in bovenstaande paragraaf 11.1 mag, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, verspreid, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, vertoond, geplaatst, in enige vorm of op enige wijze worden uitgevoerd of uitgezonden, verkocht, verhuurd, opnieuw verkocht, gelicentieerd of gesublicentieerd, gebruikt voor het maken van afgeleide werken, of op enige wijze geëxploiteerd zonder de voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming van de auteursrechtrechthebbende, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld in de auteursrechtwetgeving. Je mag desalniettemin de content van de Site of Applicatie ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke content in elektronische vorm opslaan (maar niet op een server of opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk). Je mag de materialen, informatie of content op de Site zonder onze toestemming niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren, tonen, uitvoeren of gebruiken. Indien downloaden, kopiëren, herdistribueren, hertransmissie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal wettelijk is toegestaan, breng je een aparte verwijzing aan en/of breng je geen wijzigingen aan of schrap je de verwijzing naar de auteur, het handelsmerk of de auteursrechtvermelding niet. Je erkent dat jij geen eigendomsrechten verkrijgt door auteursrechtelijk materiaal te downloaden. Elke schending van deze beperkingen kan resulteren in de schending van het auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht dat voor jou kan resulteren in civiele en/of strafrechtelijke straffen. Daarbij is gebruik dat deze Overeenkomst overschrijdt of schendt niet toegestaan.

11.3.

"Aton", de logo's van Aton en de variaties hierop die op de Site gevonden worden, zijn handelsmerken in eigendom van de Aton Group en elk gebruik van deze merken komt ten goede aan de Aton Group. Andere merken op de pagina die geen eigendom zijn van Aton Group kunnen onder licentie zijn van de eigenaar van het handelsmerk hiervan, in welk geval een dergelijke licentie voor het exclusieve voordeel en gebruik is van de Aton Group tenzij anders verklaard, of kan de eigendom zijn van diens respectieve eigenaren. Je mag geen gebruik maken van de namen, logo's, handelsmerken of merken van de Aton Group zonder de expliciete toestemming van de Aton Group.

11.4.

De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de content die wordt beoordeeld bij het gebruik van de Site en de Diensten is het eigendom van de toepasselijke eigenaar van de content of het Bedrijf en kan worden beschermd door toepasselijk auteursrecht, handelsmerk- of ander recht. Deze Overeenkomst biedt je geen rechten op dergelijke content, met uitzondering van de hierin verleende licenties.

11.5.

Met uitzondering van betreffende gebruikerscontent, hebben de auteurs van de literaire en artistieke werken op de pagina's van de Site hun morele rechten verklaard om te worden geïdentificeerd als de auteur van deze werken.

11.6.

Elk materiaal dat jij overdraagt, plaatst of indient op de Site (of anderszins indient aan ons) zal worden beschouwd (en kunnen we behandelen als) niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd, onderhevig aan paragraaf 3, onze verplichtingen volgens de wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens en onderhevig aan betalingsgegevens die u verstrekt voor het doen van een betaling. Indien ongeacht de reden, een onderdeel van die verklaring niet rechtsgeldig is, dan geldt voor alles dat je ons verstrekt ongeacht de bron (d.w.z., via email, de Site of anderszins) dat jij ons het royaltyvrije, oneindige, onherroepelijke, sublicentieerbare, volledig afbetaalde, overdraagbare niet-exclusieve recht verleent om dergelijk materiaal wereldwijd te gebruiken, kopiëren, modificeren, aan te passen, vertalen, publiceren, distribueren, te tonen en te presenteren, ongeacht de vorm, media of technologie, ongeacht het feit of deze nu bekend is of later ontwikkeld wordt en tevens het recht om dergelijke rechten te sublicentiëren via verschillende kanalen van sublicentiehouders, zonder enige compensatie voor jou, met als doel de Site te beheren en de Diensten te verlenen.

11.7

Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende softwarecode, zijn eigendom van Aton.

12. ALGEMEEN

12.1.

Interpretatie: In deze Overeenkomst:

12.1.1.

omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid;

12.1.2.

zijn titels van paragrafen zoals ("12. ALGEMEEN" aan het begin van deze paragraaf) en titels van paragrafen (zoals "Interpretatie:" aan het begin van deze paragraaf 12.1) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst;

12.2.

Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen jou en ons en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden, kosten of contracten of andere overeenkomsten aan te gaan namens de andere partij.

12.3.

Geen andere voorwaarden: Behalve indien uitdrukkelijk in deze Overeenkomst verklaard, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen, expliciet of impliciet, per statuut, gewoonterecht of anderszins hierbij uitgesloten tot het maximale bij wet toegestane recht.

12.4.

Toewijzing: Je mag alle of enige van jouw rechten of plichten onder deze Overeenkomst niet toewijzen of delegeren of hier anderszins mee handelen. Wij behouden ons het recht voor om alle of sommige van onze rechten of plichten onder deze Overeenkomst aan een andere persoon toe te wijzen of te delegeren.

12.5.

Gebeurtenissen buiten onze redelijke macht: wij zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op verplichtingen onder deze Overeenkomst wanneer wij worden gehinderd of verhinderd bij de uitvoering van onze verplichtingen door overmacht.

12.6.

Geen verklaring van afstand:Indien wij nalaten de uitvoering van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten betreffende toekomstige soortgelijke of andere schendingen. Het verlenen van tijd of andere toegeeflijkheid of respijt onzerzijds jegens u zal u niet vrijstellen of ontslaan van uw Aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst, of deze beïnvloeden.

12.7.

Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst worden kennisgevingen aan een van de partijen schriftelijk gegeven en persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin u een kennisgeving stuurt betreffende een gerechtelijke procedure) of per fax of gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat jij aan ons hebt verstrekt of naar ons geregistreerde hoofdkantoor.

12.8.

Geen rechten van derden: Alle bepalingen van deze Overeenkomst zijn evenredig van toepassing op en ten gunste van de Aton Group en haar externe verstrekkers van content en licentiegevers en een ieder van hen heeft het recht dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens haar uit te (laten) oefenen of te (laten) handhaven (onder voorbehoud dat deze Overeenkomst kan variëren of geannuleerd kan worden zonder instemming van deze partijen). Op grond van de voorgaande zin is geen enkele bepaling van deze Overeenkomst anderszins uitvoerbaar door iemand die geen partij is in de Overeenkomst. Dit betekent dat anders dan in de eerste zin van dit lid uiteengezet, jij en wij de enige personen zijn die de voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen afdwingen.

12.9.

Overleving: In alle gevallen blijven de paragrafen 1, 3, 4, 7, 11, 12 en 13 van deze Overeenkomst van kracht, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, na beëindiging van deze Overeenkomst. In het geval jij de Diensten of de Site weer gebruikt, dan zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden die dan van toepassing zijn, geldig voor het hernieuwde gebruik van de Diensten of Site. In het geval je Vouchers hebt gekocht onder deze Overeenkomst, dan overleven de bepalingen die van toepassing zijn op Vouchers de beëindiging van deze Overeenkomst.

12.10.

Overigen: Aton kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u onder http://merchant.mintaton.com/cms/terms.html. Mocht u het met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden niet eens zijn, dan kunt u onze service jammer genoeg niet meer gebruiken

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de voorwaarden niet.

13. DEFINITIES

In deze Overeenkomst maken we gebruik van verschillende gedefinieerde termen. Je kunt deze herkennen omdat ze beginnen met een hoofdletter. Dit is wat zij betekenen:

"Account" betekent jouw Account zoals door jouw aangemaakt op het platform.

"Aansprakelijkheid" betekent aansprakelijkheid voor enige oorzaak of actie (met inbegrip van contractbreuk, benadeling, misrepresentatie, restitutie of welke andere oorzaak dan ook) die verband houdt met- of is ontstaan onder deze Overeenkomst (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt geboden, of is ontstaan door de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van voorwaarden in deze Overeenkomst) - en voor het doel van deze definitie, wordt met het begrip "Overeenkomst" ook iedere andere verbandhoudende afspraak of contract bedoeld.

"Applicatie" betekent de software beschikbaar gesteld door Aton om diensten aan te bieden met betrekking tot TEXELPOINTS voor gebruik op Apple iOS en Android OS-apparaten en eventuele upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van de Applicatie mogelijk maak. De Applicatie is ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aton behoudt zich het recht voor de Applicatie te wijzigen of in te trekken, of op elk gewenst moment en om welke reden dan ook kosten voor de Applicatie of aan u geleverde dienst in rekening te brengen in overeenstemming met deze app-voorwaarden. Aton verleent je een niet-exclusieve, royalty-vrije herroepbare licentie om de Applicatie te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden.

"Bedrijf", "Bedrijven", "Deelnemer" of "Deelnemers" betekent een verkoper van producten of diensten aangesloten bij het loyaliteitsprogramma TEXELPOINTS. Uitgever van TEXELPOINTS en debiteur van de aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven bedrijven, die deze diensten of goederen op basis van hun eigen betreffende Algemene Voorwaarden leveren.

"Site" betekent www.texelpoints.com en/of www.mintaton.com/texel.

"Registreren" betekent een Account aanmaken op de Applicatie of Site, en "Registratie" betekent de handeling van het aanmaken van een Account.

"Diensten" betekent alle of enige Diensten aangeboden door Aton via de Site of Applicatie (of via overige elektronische - of andere - communicatie van Aton of de Aton Group)

"Platform of platform": Site, Diensten en Applicatie in gezamenlijkheid of afzonderlijk.

"Producten" betekent goederen en/of diensten die beschreven worden als onderdeel van een aanbieding van een Bedrijf op het platform.

Scroll naar boven